علیرضا ضیاءالدینی دشتخاکی

مدیر و موسس تیم طراحی بلــــو، طراح وب

مهارت ها

PhotoShop su
HTML su
CSS su
BootStrap su
JavaScript su
JQuery su
php su
Laravel er
Android er
ASP.Net er